• Studiedag Bouwhistorie als gemeentelijke taak
  Historische gebouwen, of ze erkend monument zijn of niet, zijn erfgoed en hebben cultuurhistorische waarde. In de monumentenwet wordt het tot de taak van de overheid (lees: gemeenten) gerekend om op een verantwoorde manier om te gaan met erfgoed. Zo zijn er regels vastgelegd hoe verstoorders onderzoek moeten (laten) doen naar verwachte archeologische waarden in de ondergrond. Volgens de monumentenwet moeten er ook regels zijn bij het verstoren van bouwhistorische informatie, bijvoorbeeld in geval van verbouwing of sloop. Waarom is dat nodig en hoe zouden die regels er uit moeten zien? Dat is het onderwerp van deze studiedag.Programma Water verbindt erfgoed.Deze studiedag sluit aan bij het overkoepelende project Water verbindt Erfgoed, waarin de kennis over het (historisch) landschap, en in dit geval de bouwhistorie, op de historische ontwikkeling van onze regio wordt verbonden met actuele maatschappelijke en ruimtelijke opgaven.In het projectplan Water verbindt Erfgoed van 14 juni 2017 is het plan op-genomen om twee maal per jaar in het erfgoed- huis studiedagen met een actueel erfgoedthe-ma te organiseren. De eerste studiedag in mei  2018, was gewijd aan de historische geografie van beekdalen. Deze twee- de studiedag heeft als thema bouwhistorie in relatie tot wetgeving en de praktische vertaling hiervan in bestemmingsplan en omgevingsvefgunning.

  Doelgroep

  Doelgroep van de studiedag zijn zowel bestuurders, ambtenaren, erfgoedinstellingen als erfgoedvrijwilligers. Hoewel er ongetwijfeld al veel kennis aanwezig is bij deze doelgroep, is vermeerdering van deze kennis ook gewenst en zal ook niet iedereen over dezelfde kennis beschikken. Om interactie met partners van andere beleidsvelden te stimuleren, wordt deze studiedag samen met Stichting De Brabantse Boerderij georganiseerd.

  Locatie erfgoedhuis
  Het erfgoedhuis als regionaal kenniscentrum is de plaats waar de regionale samenwerking rond verhaal en betekenis van erfgoed wordt geïntensiveerd.

  Datum en tijd
  14 maart 2019 van 13 tot 17 uur